นักศึกษาโยธา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 6 คน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่นาย พธนันทน์  วสุวัต นางสาวพนิดา อินทะเรืองสร นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี นายพงศกร ศิริสิงห์อำไพ นางสาวธรรมสรณ์ แก้วไทรหงวน และนายชนะพันธุ์ พิริยดำรงค์ชัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ยิมเนเซียม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ