นักเรียนจาก ร.ร. เทศบาล 6 นครเชียงราย เยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวน 110 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ดร.วงศ์นรินทร์ คำพอ และ ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ บรรยายให้ความรู้และแนะนำข้อมูลต่างๆของภาควิชาฯให้แก่น้องๆนักเรียน หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นได้พาเยี่ยมชมตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี   และห้องปฏิบัติการคอนกรีต โดยวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ทัศนศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความรู้ทางด้านวิชาการและข้อมูลในการเข้าศึกษาของนักเรียนในแผนการเรียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของน้องๆนักเรียน โดยได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง ได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงและมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง

Categories: ข่าวสาร