นักเรียนจาก Guarantee International College, Myanmar เยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 น้องๆนักเรียนจาก Guarantee International College, Myanmar จำนวน 30 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ดร. ชาญชัย  เพชรพงศ์พันธุ์  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ บรรยายให้ความรู้และแนะนำข้อมูลต่างๆของภาควิชาฯให้แก่น้องๆนักเรียน หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของน้องๆนักเรียน โดยได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง ได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงและมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง

Categories: ข่าวสาร