นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการสำรวจ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี ห้องปฏิบัติการคอนกรีต และห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง

Categories: ข่าวสาร