นักเรียน ร.ร.คณะราษฎรบำรุง ยะลา เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักเรียน ร.ร.คณะราษฎรบำรุง ยะลา เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 61 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ดร.พีรสิทธิ์        มหาสุวรรณชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง บรรยายให้ความรู้และแนะนำข้อมูลต่างๆของภาควิชาฯให้แก่น้องๆนักเรียน หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นได้พาเยี่ยมชมตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการสำรวจ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี  ห้องปฏิบัติการคอนกรีต และห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูมความรู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMART) ของโรงเรียนฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง

Categories: ข่าวสาร