บทความอาจารย์และนศ.โยธา สาขาเทคนิคธรณี ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี

บทความวิจัย เรื่อง ผลกระทบของกำลังรับแรงดึงสูงสุดและ ระยะห่างระหว่างชั้นของตาข่ายเสริมกำลังแบบสองทิศทางที่มีต่อกำลังอัดและการเสียรูปของทรายเสริมกำลัง โดย อรอนง สุมะนัสชัย และ รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี จากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ โดยบทความได้ผ่านการนำเสนอใน การประชุมออนไลน์ และเผยแพร่ลงในเอกสารประกอบการประชุมฉบับสมบูรณ์ของการประชุมวิชาการวิศวกรรม โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ซึ่งจัดการประชุมโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ