บรรยายพิเศษหัวข้อ”การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์”

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์“ ให้นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ และสามารนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างได้ ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การดูแลและเก็บรักษาวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงดัด การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงเฉือน การคำนึงถึงรอยร้าว การคำนึงถึงการแอ่นตัว การล้า การคืบ และระยะฝังยึด โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า