บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “New Business Initiative for Engineering Students”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา CVE 473 วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งตามแผนการสอนของรายวิชาฯ มีกำหนดจัดบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “New Business Initiative for Engineering Students” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรีดา ปัญจมะวัต (Business Growth & People Development Consultant, Owner) จากบริษัท บิสซิเนส ลิงค์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. – 12:30 น.ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร