บรรยายพิเศษ “การสำรวจทางธรณีวิทยา และทางเทคนิคธรณี เพื่อการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์”โดย ดร. กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล บริษัท Kenber Geotechnic (Thailand) Co., Ltd.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ ดร. กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล  บริษัท Kenber Geotechnic (Thailand) Co., Ltd. ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “การสำรวจทางธรณีวิทยา และทางเทคนิคธรณี เพื่อการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม ขั้นตอนการวางแผนสำรวจ ข้อพิจารณา วิธีทางเลือก การพิจารณาเลือก การรวบรวมและสรุปผล

Categories: กิจกรรมภาควิชา