บรรยายพิเศษ “ข้อพิจารณาและการออกแบบดาดอุโมงค์” โดย คุณโอโชค ด้วงโสน บริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณโอโชค ด้วงโสน วิศวกรอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญงานอุโมงค์   บริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “ข้อพิจารณาและการออกแบบดาดอุโมงค์” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม หน้าที่และรูปแบบดาดอุโมงค์ประเภทต่างๆ แนวคิดและข้อพิจารณาการออกแบบและก่อสร้างดาดอุโมงค์ ข้อพิจารณาแรงที่กระทำในกรณีต่างๆ

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร