บรรยายพิเศษ “ข้อพิจารณา และการออกแบบระบบระบายอากาศและระบบสนับสนุนงานอุโมงค์”โดย ดร. นเรนทร ยิ่งยงรัตนกุล บริษัท Oriental Consultants Global

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ ดร. นเรนทร ยิ่งยงรัตนกุล  บริษัท Oriental Consultants Global ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “ข้อพิจารณา และการออกแบบระบบระบายอากาศและระบบสนับสนุนงานอุโมงค์” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดการระบายอากาศกับแนวคิดการจัดการเหตุฉุกเฉิน ระบบทางเลือก ขั้นตอนการวางแผน ข้อพิจารณา วิธีทางเลือก การพิจารณาเลือก

Categories: กิจกรรมภาควิชา