บรรยายพิเศษ “ความปลอดภัยสาธารณะ – หน้าที่และความรับผิดชอบวิศวกร” โดย รศ. เอนก ศิริพานิชกร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจาก รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานที่ปรึกษา อนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพานวิศวกรรมสถานฯ (วสท.) และอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ความปลอดภัยสาธารณะ – หน้าที่และความรับผิดชอบวิศวกร” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้บรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

Categories: Uncategorized,กิจกรรมภาควิชา