บรรยายพิเศษ “หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารโครงการสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่” - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายพิเศษ “หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารโครงการสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่”

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สรัสไชย องค์ประเสริฐ (พี่ก้อง) Vice President : Business Leader มาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ เรื่อง “หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารโครงการสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-203

Categories: Uncategorized