บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Advanced Concrete Technology for Road and Pavement ”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ Advanced Concrete Technology for Road and Pavement โดย Professor Mang Tia ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คน ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น2 ห้อง C04-202 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มีมุมมองการวิจัยในด้านต่าง ๆ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการการวิจัยโดยมีอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ศิษย์เก่าและผู้สนใจ จำนวน 35 คน เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

Categories: ข่าวสาร