บรรยายพิเศษ หัวข้อ Money Management for New Graduates โดยคุณวรินทร์ โสภณพัฒนากุล จากบรัษัทพีดับเบิ้ลยูดี เอกซ์ จำกัด - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Money Management for New Graduates โดยคุณวรินทร์ โสภณพัฒนากุล จากบรัษัทพีดับเบิ้ลยูดี เอกซ์ จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณคุณวรินทร์ โสภณพัฒนากุล จากบรัษัทพีดับเบิ้ลยูดี เอกซ์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษ หัวข้อ Money Management for New Graduates ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร