บรรยายพิเศษ หัวข้อ Money Management for New Graduates โดยคุณวรินทร์ โสภณพัฒนากุล จากบรัษัทพีดับเบิ้ลยูดี เอกซ์ จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณคุณวรินทร์ โสภณพัฒนากุล จากบรัษัทพีดับเบิ้ลยูดี เอกซ์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษ หัวข้อ Money Management for New Graduates ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร