บรรยายพิเศษ “เทคนิคการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน ในกรุงเทพฯ” - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายพิเศษ “เทคนิคการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน ในกรุงเทพฯ”

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน ในกรุงเทพฯ โดย คุณโอโชค ด้วงโสน (CE49) วิศวกร อุโมงค์ และเทคนิคธรณี บริษัท Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd. (GFE) โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคพิเศษและข้อพึงระวัง สำหรับ งานอุโมงค์ ใต้ดินใน กรุงเทพฯ,  ขั้นตอนการก่อสร้างอุโมค์ โดยเครื่องขุดเจาะ Tunnel Boring Machine (TBM), แนวทาง เทคนิค การวิเคราะห์ และการออกแบบ อุโมงค์ ขั้นตอนการก่อสร้างชิ้นส่วนอุโมงค์  รวมไปถึง ปัญหาที่อาจะพบได้ในการก่อสร้างอุโมงใต้ดินในชั้นดินกรุงเทพฯ โดยบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 คน ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 5 ห้อง CB50509 โดยในครั้งนี้ได้มีการ Live สดผ่านช่องทาง Facebook เพจ CEKMUTT ของภาควิชาฯอีกด้วย

ลิงค์บรรยาย

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร,เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา