บรรยายพิเศษ เรื่องการแปรผลจากการทดสอบดินและการออกแบบฐานราก

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) การอบรมหัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” และหัวข้อ “การออกแบบฐานราก” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และประธานจัดหาทุน มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณคุณวรพจน์ เพชรเกตุกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยการบรรยายในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงประโยชน์ และวิธีการแปรผลจากการทดสอบดิน การออกแบบฐานราก รวมถึงหลักการแก้ไขปัญหาฐานรากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 450 คน

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า