บรรยายพิเศษ เรื่องสรุปสาระสำคัญการออกแบบและการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) ได้จัดโครงการการอบรมหัวข้อ “สรุปสาระสำคัญการออกแบบและการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน” ให้กับ วิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงานในโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ การบรรยายในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร และ ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสาระสำคัญในการออกแบบและการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร นำไปสู่การลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 300 คน

Categories: ข่าวสาร,เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา