บรรยายพิเศษ “Ground Improvement Techniques & its Applications in Thailand” - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายพิเศษ “Ground Improvement Techniques & its Applications in Thailand”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัด บรรยายพิเศษเรื่อง “Ground Improvement Techniques & its Applications in Thailand” โดย ​ Mr.Francisco Baez P. E.Ground improvement director CeTeau BV, The Netherlands โดยบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 25 คน ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 5 ห้อง CB50509 โดยในครั้งนี้ได้มีการ Live สดผ่านช่องทาง Facebook เพจ CEKMUTT ของภาควิชาฯอีกด้วย

ลิงค์บรรยาย

Categories: กิจกรรมภาควิชา,เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา