บรรยายพิเศษ “Introduce about Thai Shimizu Co., Ltd.”

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณเขมทัต บัลลพ์วานิช คุณวีนีนีซ สุโกศล คุณนิกข์  ชาติวัฒนศิริ คุณมนตรี ทิพย์ยอและ คุณธมลวรรณ อังคณาสาร คุณกานต์ชนก คงสวัสดิ์  และคุณวนิดา สระกระโทก จากบริษัท ไทยชิมิสึ จำกัด ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduce about Thai Shimizu Co., Ltd.” ที่มีเนื้อหากี่ยวกับการบริหารการก่อสร้างและการรับเหมาก่อสร้าง (การก่อสร้างโรงงาน/ คลังสินค้า/ อาคารสูง/ ศูนย์ข้อมูล (Data Center)) ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 60 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: กิจกรรมภาควิชา