บรรยายพิเศษ “The Future of Rails” โดยบริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณรณลักษมิ์ เหมนิธิ และ คุณอิฏฐ์ อภิชาตบุตร์ จาก บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “The Future of Rails” ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ข้อจำกัดและความซับซ้อนของการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตเมือง แนวคิดการจัดการและเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทั้งก่อนและระหว่างก่อสร้าง ขั้นตอนการวางแผน การจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 20 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: กิจกรรมภาควิชา