บรรยายในโครงการเตรียม ความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณ คุณฐิติพร หงษา คุณฉัตรณรงค์ บุญเพ็ชรัตน์ จากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณรณลักษณ์ เหมนิธิ คุณอิฏฐ์ อภิชาตบุตร์ จาก บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering ครั้งที่ 1ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร