บรรยายในโครงการเตรียม ความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร ครั้งที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เทนคาต้าจีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering Talk 2: Geotechnical Innovations ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร