บรรยาย พิเศษ เรื่อง “Novel Flooding simulation approaches for coastal lowlands by applying geomorphological features and machine-learning technology”

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Dr. Pin-Chun Huang  Department of Harbor and River Engineering National Tawan Ocean University (NTOU) มาบรรยาย พิเศษ เรื่อง  “Novel Flooding simulation approaches for coastal lowlands by applying geomorphological features and machine-learning technology” แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและอาจารย์ จำนวน 20 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 ห้อง 2406

Categories: ข่าวสาร