บรรยาย พิเศษ เรื่อง “Sustainable Materials for Modern Concrete: Role and Applications”

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Professor Rafat  Senior Professor of Civil Engineering Thapar Institute of Engineering & Technology (Deemed University), Patiala, INDIA มาบรรยาย หัวข้อ“Sustainable Materials for Modern Concrete: Role and Applications” แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนักศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา อาจารย์จากต่างสถาบันและผู้สนใจ จำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202

Categories: ข่าวสาร