บรรยาย พิเศษ เรื่อง Transcontinental Exchange: Enhaning Academic Mobility Through Erasmus+

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Bojan Durin และ Assistant Professor Nikola Kranjcic จาก University North Croatia ประเทศโครเอเชีย มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยาย เรื่อง Transcontinental Exchange: Enhaning Academic Mobility Through Erasmus+ แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 130 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 ห้อง 1103

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร