ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังให้คำแนะนำจากคณาจารย์ภาควิชาฯ ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา  โดย ช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรปกติ และในเวลา  12.30 – 14.00น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CB50510

Categories: กิจกรรมภาควิชา