ปฐมนิเทศภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งในสถานที่และออนไลน์ (Hybrid) โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ในการลงทะเบียนเรียนว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา  ซึ่งเป็นมาตรการเว้นระยะห่างและป้องกันจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (โควิด19) โดย ช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรปกติ และในเวลา  10.30 – 12.00น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง SCL 216 (ห้องสโลป600) คณะวิทยาศาสตร์

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร