ประกาศตารางสอบวิชา CVE 402 Civil Engineering Project รอบที่ 1

1. ประกาศ เลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์

2. แบบฟอร์มกรอกหัวข้อโปรเจค

3. Senior Project Manual

4. Thesis Score
4.1 ฟอร์มให้คะแนนปริญญานิพนธ์-ส่วนที่ปรึกษา
4.2 ฟอร์มให้คะแนนปริญญานิพนธ์-ส่วนกรรมการ

5. บันทึกข้อความยืมหรือจ่ายเงิน CE

6. ใบขออนุมัติเบิก-จ่ายวัสดุ

7.สรุปบทความ

7.1 Format for International Program Paper

7.2 Format for Thai Program Paper

8. แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
   8.1 คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2017
  8.2 Template for Graduate-Level Thesis 2017 (English version)
ใช้รูปแบบเดียวกับ วิทยานิพนธ์
  1. ทุกหน้าที่มีคำว่า "วิทยานิพนธ์" ให้เปลี่ยนเป็น "ปริญญานิพนธ์"
  2. ปกนอก / ปกในและหน้าอนุมัติ
  - ปรับเปลี่ยนตามชื่อปริญญาที่จะได้รับจากการศึกษา
   "ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต" "ศาสตร" ไม่ใช่ "ศาสตร์"
  - ในหน้าปกในและหน้าอนุมัติ ให้ระบุเฉพาะคำนำหน้า ชื่อ-สกุล
   (ถ้าเป็นปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ไม่ต้องลงเว็บวุฒิปริญญาตรี)

อ้างอิงจาก สนง.พัฒนาการศึกษาและบริการ 22/1/59, 30/5/59

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ให้ระบุ 2 ท่านในหน้าปกใน

1. ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ร่วม) 

** กรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้ตัดออก **
9. ใบสำคัญรับเงิน

10.ประชุมสรุปหัวข้อปริญญานิพนธ์


Categories: ประกาศ