ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2564 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 (ในปีการศึกษา 2564) ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2. ศึกษาในคณะและสาขาวิชา ดังนี้
2.1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
2.2. คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถิติ และคณิตศาสตร์
2.3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
4. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
6. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
7. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ
8. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ ธปท. ได้ตามที่กำหนด

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร                          ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์     ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS)
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาสัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสารทั้งหมด
3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarship2564
4. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนดจากเอกสารการสมัคร จำนวน 5 ราย เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์
5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด จำนวน 1 ราย เพื่อเสนอรายชื่อให้แก่ ธปท. พิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2564

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ