ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) โดยเป็น ทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่เป็นงานที่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เบิกจ่ายเป็นรายชั่วโมงตามที่ทำงานจริง ทั้งนี้ งานที่มอบหมายให้นักศึกษาจะต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับ งานการค้า งานทดสอบ งานบริการอุตสาหกรรม งานที่ปรึกษา ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย และอื่นๆ รวมถึงขอบเขตของงานไม่ซ้ำซ้อนกับทุนอื่นๆ

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด

ลักษณะการจ้างงาน
สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายควรเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน(Work from Home) หากมีความจำเป็นจะต้องทำงานภายในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและ ลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้ ทั้งนี้ ผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า และสามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งต้องส่งรายงานการทำงาน Work from Home ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมเอกสารรายงานการปฏิบัติงานในทุกเดือน

ระยะเวลาการจ้างงาน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร 

ประกาศรับสมัครทุน Applied Learning (2) 2-2564 DS

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน AL(2) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) และ ผ่านช่องทาง Website : www.sfa.kmutt.ac.th, Facebook : งานทุนการศึกษา มจธ.

 

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ