ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564
https://sfa.kmutt.ac.th/sfanews060764_1/

มูลนิธิชิน โสภณพนิช มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
**สามารถเข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมตามที่กำหนดได้ มิฉะนั้นจะขอพิจารณาระงับทุนการศึกษา**

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2564
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ