ประกาศรับสมัคร “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัคร “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดทุน
1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท
2.หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้รับทุนต้องทำงานกับ บจก.โซโนม่า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน โดยได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
2. มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีความประพฤติดี โดยผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา
4. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืมของรัฐบาล
5. พร้อมปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนสนับสนุนของบริษัท
6. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรนักศึกษา
4. สำเนาผลการเรียนสะสม ชั้นปีที่ 1-3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
5. สำเนาสมุดธนาคารที่มีชื่อบัญชีของนักศึกษา

ขั้นตอนและวิธีการส่งใบสมัคร
1. กรอกเอกสารการสมัครในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนโดยละเอียด
– แบบคำขอรับทุนการศึกษา https://kmutt.me/jaAZ5xz
2. ส่งเอกสารรับสมัครทุนได้ที่ https://kmutt.me/Q1vnm0N

กำหนดการ
รับสมัครทุน “ต้นกล้าโซโนม่า” วันนี้ – 10 กันยนยน 2566
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 – 12 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 กันยายน 2566
สอบสัมภาษณ์ 15 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 18 กันยายน 2566

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ