ประกาศรับสมัคร “ทุน ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดทุน
จำนวน 8 ทุน มูลค่าทุนละ 6,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา  

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา
2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
3. มีผลการเรียนที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
4. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น ทุนกู้ยืมรัฐบาล (กยศ. กรอ) และทุนจ้างงานนักศึกษา
6. สามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. แบบคำขอรับทุนการศึกษาที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
    กดเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์แบบฟอร์ม หรือกรอกข้อมูลด้วยลายมือบรรจงให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
  2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ใช้แบบฟอร์มหน้าสุดท้าย)
  3. สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  4. สำเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนและวิธีการส่งใบสมัคร
1. กรอกเอกสารการสมัครในใบสมัครขอรับทุนให้ครบถ้วนโดยละเอียด

     – แบบคำขอรับทุนการศึกษา
2. Upload ใบสมัครและแนบเอกสาร

กำหนดการ
ยื่นเอกสารใบสมัครขอรับทุน “ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์”   ตั้งแต่วันนี้ – 19 มีนาคม 2567

พิจารณา ใบสมัคร   วันที่ 21-22 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ