ประกาศรับสมัคร “ทุน 27 วิศวกรรม” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัคร “ทุน 27 วิศวกรรม” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท/ปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดีและเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้รับการพิจารณาจากภาควิชาฯ เป็นกรณีพิเศษ
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีผลงานในด้านกิจกรรมและจิตอาสาดีเด่น จะได้รับการพิจารณาจากภาควิชาฯ เป็นกรณีพิเศษ
5. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
6. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
7. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย
8. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนอื่น ๆ เต็มจำนวนในขณะสมัคร ยกเว้น ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ทุนจ้างงานระยะสั้น ทุนช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จากมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบคำขอรับทุนการศึกษาที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
(กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก https://kmutt.me/Bql09ya โดยพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์แบบฟอร์ม หรือกรอกข้อมูลด้วยลายมือบรรจงให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักศึกษา และทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัว พร้อมรูปถ่าย
5. หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ สามารถลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้
6. ผลงานในด้านกิจกรรมดีเด่นและจิตอาสาดีเด่นจากระบบ New ACIS หรือข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนและวิธีการส่งใบสมัคร
1. กรอกเอกสารการสมัครในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนโดยละเอียด
– แบบคำขอรับทุนการศึกษา https://kmutt.me/Bql09ya
2. ส่งเอกสารรับสมัครทุนได้ที่ https://kmutt.me/NElzDLK

กำหนดการ
รับสมัคร “ทุน 27 วิศวกรรม” วันนี้ – 27 สิงหาคม 2566
คัดเลือกผู้มีสมควรได้รับทุน 28 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 29 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

 

Categories: ประกาศ