ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา" ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี