ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่8)

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 8 เรียบร้อยแล้ว ดังประกาศที่แนบมาด้วย

ให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุน
นำส่งเอกสารประกอบการเบิกเงิน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม ก.ค.18 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง
ผ่านช่องทาง http://bit.ly/SFA_AC ภายในวันที่ 15 ต.ค.64

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่8)

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ