ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Admission)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Admission)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Categories: ประกาศ