ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET) ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป

📢 TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป (For graduated students and others)
.
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป
.
📆จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 จำนวน 1 รอบสอบ (***รับจำนวนจำกัด***)
The test will be administered on March 27, 2022 (**Limited seats**)
🕰เวลาสอบ 13.30 – 16.30 น.
💵 มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท (Test fee: 800 per person)
📌ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://sola.kmutt.ac.th/tetet/
ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 (หรือปิดทันทีในกรณีที่นั่งเต็มจำนวนก่อนวันปิดรับสมัคร)
The test registration system will be opened on March 7, 2022 at 9.00 am.
and closed on March 11, 2022 at 4.00 pm. (or until the seats are fully booked).
📃ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 65 เป็นต้นไป
(The name list of eligible applicants will be announced on March 22, 2022.)
.
📍 หมายเหตุ การจัดสอบอาจมีการเลื่อนหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ( The test administration might be postponed or canceled depending on the COVID-19 pandemic.)🚫
📫 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793
อีเมล: benjama.nam@kmutt.ac.th

Categories: ประกาศ