ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดส่งผลงานของนักศึกษาในรูปแบบ Abstract Poster หรือ Clip Video ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดส่งผลงานของนักศึกษาในรูปแบบ Abstract Poster หรือ Clip Video ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563

สำหรับการจัดส่ง Abstract ขอให้จัดส่งผ่าน Link

สำหรับการจัดส่งผลงานของนักศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์/คลิปวิดีโอนั้น ขอให้จัดส่งผ่าน Link google form ของแต่ละภาควิชาใน
Link google form
และขอรบกวนให้ระบุชื่อไฟล์ตาม Abstract Id ที่ได้รับจากการส่ง Abstarct

Categories: ประกาศ