ประชาสัมพันธ์คำแนะนำและกำหนดการยื่นคำร้องขอรักษาสถาพการเป็นนักศึกษาผ่านระบบ New ACIS ประจำปีการศึกษาที่ 2565 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี