ประชาสัมพันธ์จัดสอบ TETET รอบเดือน พฤษภาคม 2565

📢 TETET รอบเดือน พฤษภาคม 2565

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป

📌ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://sola.kmutt.ac.th/tetet/

Categories: ประกาศ