ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”

ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021
(Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จํานวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ เป็นเยาวชนตัวอย่าง


ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.thaifstt.org/index2

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ