ประชาสัมพันธ์ทุนสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564

Final Call!!
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.โยธา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63-62-61)
สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – หมดเขตรับสมัคร อาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 64
ดาวน์โหลดใบสมัครและคุณสมบัติ: bit.ly/3zD1ypD
ลิงก์ส่งใบสมัคร https://forms.gle/RjHCEyyn4CKXwTVW8
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุน (วิธีแนบรูปถ่ายในไฟล์ PDF ให้ นศ.บันทึกรูปตนเองจาก NewACIS) จากนั้น กด Add image ในไฟล์ PDF
2. ขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ผ่าน Mod Link ด้วยตนเอง: https://regis.kmutt.ac.th/web/ModLink/
3. แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ NewACIS: Export จากระบบหรือ CapturePageได้ (ถ้ามี)
4. ใบรับรองของอ.ที่ปรึกษาหน้าสุดท้าย ให้ นศ. กรอกเพียง 2 บรรทัดแรก และยังไม่ต้องเสนอ อ.ที่ปรึกษาลงนาม
4. เอกสารทุกฉบับสามารถลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ – พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงในไฟล์สำเนาบัตร นศ. “ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง”
5.Merge & combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและอัพโหลดส่งเข้าระบบเพียง 1 ไฟล์ (เลือกเมนูส่ง แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา)

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ