ประชาสัมพันธ์ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง กำหนดการส่งแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  (แบบ บ-1) , กำหนดการสอบ และ ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ คณะฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

1. กำหนดการส่งแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  (แบบ บ-1) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
2. กำหนดการสอบจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
3. ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: ประกาศ