ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
หากนักศึกษาคนใดที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัคร และส่งให้กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาได้เลยครับ

Categories: ประกาศ