ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม” 2/2565

📢📢ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม”☄️☄️☄️

🔰ด้วยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา
การศึกษาและสังคม” ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปี 2565 ทั้งนี้สามารถพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวกับการศึกษา ให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม โดยครอบคลุมเป็นค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เท่านั้น
เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/vjpp141265-1.pdf

🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนเบื้องต้น
1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา
2. มีผลการเรียนที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือนักศึกษาขาด
รายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะการระบาด
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
4. มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานและกิจกรรม ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก
5. มีความประพฤติดี และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น ทุน กยศ. และ ทุน กรอ.

📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนศ.วศ.โยธา https://forms.gle/yy7VETRSBVNjQHta6 🤍

📌❗️เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. 🔥🔥🔥🔥📌

📝ข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนกรอกใบสมัคร📝
1. ไฟล์ข้อมูลประวัติและครอบครัวนักศึกษา (พร้อมแนบเรียงความบรรยายชีวิตครอบครัวนักศึกษาด้วย) รับเฉพาะไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น
2. ไฟล์กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลืองานและกิจกรรม ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) รับเฉพาะไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น
3. ภาพถ่ายรูปบ้านของนักศึกษา (อัพโหลดสูงสุดได้ 5 ภาพ) รับเฉพาะไฟล์ PDF, image เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 10 MB

📝พร้อมแล้วกรอกข้อมูลอัพโหลดได้เลย💙💙💙

 

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ