ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจการก่อสร้าง ควบคุมงาน ออกแบบ งานอุโมงค์ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี เปิดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิชาเลือกสำหรับระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษา 2/2565

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจการก่อสร้าง ควบคุมงาน ออกแบบ งานอุโมงค์ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี เปิดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิชาเลือกสำหรับระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษา 2/2565
ซึ่งเป็นการบรรยายจาก ผู้ก่อสร้างอุโมงค์ในดินอ่อน อุโมงค์ในหิน การใช้หัวเจาะ การก่อสร้างด้วยการขุดลึก การสำรวจ ผู้ออกแบบดาดอุโมงค์และงานระบบ ผู้ควบคุมบริหารการก่อสร้าง จากบริษัทชั้นนำ

 

Categories: ประกาศ