ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาเพชรโยธา ปีการศึกษา 2564 (ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสามารถโดดเด่น มีผลการเรียนดี  มีศักยภาพ  และใฝ่เรียนรู้ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2564  ดังนั้นภาควิชาฯ จึงจัดสรรเงินงบประมาณ FTERO เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท

วัตถุประสงค์ของทุน

 1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. กระตุ้นให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเลือกเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. กระตุ้นให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด

ทุนการศึกษาเพชรโยธา 

กำหนดให้สนับสนุนทุนละ 244,000.- บาท สาขาวิชาละ 1 ทุน รวม 6 ทุน

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

–  เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเวลา 24 เดือน  จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด 864,000.- บาท โดยนักศึกษาที่รับทุนต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตเท่านั้น

–  ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 25,000.- บาท (เบิกเงินได้ตามที่จ่ายจริงและเป็นไปตามกรอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด 600,000.- บาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเพชรโยธา

 1. มีผลการเรียนดี  เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า3.0
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเรียนสูง

เงื่อนไข

 1. มีเวลาเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรปกติ
 2. สำหรับหลักสูตรนอกเวลาราชการนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตเท่านั้น
 3. ต้องรายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษา และต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 ในทุกภาคการศึกษา
 4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการต่างๆ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชาฯ มอบหมาย
 5. หากนักศึกษาผู้รับทุนลาออกจากการเป็นนักศึกษาโดยไม่พยายามศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆนักศึกษาจะต้องชดใช้ทุนให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นจำนวนเท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับไป
 6. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

                                                     แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2564

https://forms.gle/Pgrg8m5ATPvpXhkZ8

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ