ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา“นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
“นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครทุนและฟอร์มใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/19R6T42yGtu4rCToZq3Uw8HqIt1m_XORa

นักศึกษาสามารถส่งไฟล์แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ Portable Document Format (PDF) จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 MB กรุณา Merge & Combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและ
อัพโหลดได้ที่ลิงก์รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forms.gle/iQGwBVYDWxLcenzV7
เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่ง: แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
ได้ตั้งแค่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ